Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Bài Viết

Tin Tức Hình Ảnh – Cầu Nguyện Cho Việt Nam (25-10-2020)
Kỳ Trại

Tin Tức Hình Ảnh – Cầu Nguyện Cho Việt Nam (25-10-2020) 

““Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.”  II Sử Ký 7: 14


Cầu Nguyện Quốc Gia(2020)

Click vào đây hoặc hình ảnh để đọc nội dung tin!

Kỳ Trại

Tin Tức Hình Ảnh - Cầu Nguyện Cho Việt Nam (25-10-2020)

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *